Print

4 de cada 10 treballadors que moren per accident de treball ho fan mentre s'estan desplaçant

4 de cada 10 treballadors que moren per accident de treball ho fan mentre s'estan desplaçant
  • Els accidents In Itinere durant l'exercici 2014 van suposar un total de 65.201 casos
  • El cost total dels accidents In Itinere i In Mision va ascendir el 2.013 a 1.068,25 milions d'euros

 

Els accidents In Itinere, és a dir, aquells que pateix el treballador en anar o en tornar del seu lloc de treball, van suposar un total de 65.201 casos durant l'exercici 2014, segons dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social facilitades per la mútua Egarsat. Aquesta xifra suposa 1.455 accidents més que el 2013 (un increment del 2,3%) i representa el 13,51% del total dels accidents laborals que causen baixa.

 

En la comparativa entre els exercicis 2013 i 2014 i segons fonts del Ministeri es constata, a més, que els casos d'accidents greus només han disminuït en 22 casos, mentre que els mortals han estat exactament els mateixos: 111 víctimes que, encara que suposin un 0,17% del total d'accidents In Itinere, destaquen per les seves terribles conseqüències.

 

Si a aquestes xifres hi afegim les dades sobre els accidents de treball In Mision (aquells soferts pel treballador en els trajectes que ha de realitzar per al compliment de la seva missió a l'empresa) veurem que els accidents de treball fora de l'espai de treball ascendeixen a un 20,55% del total dels accidents laborals. Segons Egarsat, que comparteix dades amb les estimacions d'AMAT (Associació de Mútues d'Accidents de Treball) per a l'exercici 2013, en el cas dels accidents mortals, el percentatge ascendeix a un 43,71%, és a dir, de cada 10 treballadors que moren per un accident de treball, 4 ho fan en els desplaçaments.

 

Impacte econòmic d'aquestes xifres

Encara que d'acord amb les estimacions realitzades per AMAT amb informació referent a l'exercici 2013, els accidents In Itinere i In Mision (incloent trànsit i no trànsit) suposen un 20,55% del total dels accidents de treball, el seu cost és superior i ascendeix al 30,88% del total de les prestacions econòmiques per al sector de les mútues. Això es tradueix en un total de 576.650.000 d'euros l'any. A aquesta quantia cal afegir els costos addicionals que suposa per a les empreses: 491.600.000 d'euros. El seu impacte econòmic global és, per tant, de 1.068,25 milions d'euros anuals.

 

Activitats, ocupacions i mitjans més susceptibles de generar accidents

  • El comerç al detall, els serveis de menjars i begudes, l'Administració Pública, el comerç a l'engròs i els serveis d'allotjament, acumulen aproximadament el 25% de les activitats amb major nombre d'accidents laborals de trànsit In Itinere i In Mision. És a dir, aquells treballs en què intervé un vehicle
  • Pel que fa a ocupació, venedors, empleats administratius, personal de neteja, cambrers i policies són els que ostenten major nombre d'accidents de trànsit, acumulant el 24,88% del total el 2013.
  • Si ens fixem en l'agent material o tipus de vehicle, el més accidentogen seria l'automòbil, amb un 55,07%, seguit a molta distància (11,87%) per les motocicletes.

De tots aquests accidents, la part del cos més lesionada són el coll, les vèrtebres, l'esquena o la columna.

 

Accidents segons edat i sexe

Pel que fa a edat i sexe, en base a dades analitzades per Egarsat referents a l'any 2014, mentre que els accidents de treball en els centres i en els In Itinere tenen la seva major concentració en els homes d'entre 36 i 45 anys (33,27 % i 30,75% respectivament), les dones del mateix rang d'edat acumulen el major percentatge d'accidents In Mision amb un 32,99% dels casos.

 

Incapacitat temporal

La durada mitjana d'incapacitat temporal en aquests accidents de treball és de 32,96 dies. En aquells casos en què ha intervingut un vehicle (trànsit), en canvi, la durada al 2013 va ser de 42,68 dies, és a dir, 10 dies més de durada mitjana. En total, en aquest exercici, els treballadors no van dirigir-se als seus llocs de feina per accidents de treball In Itinere i In Mision per un total de 10.091 dies, representant un 25% del total de jornades anuals per accidents laborals.

Activitats que milloren o empitjoren

Entre les activitats que porten tres anys consecutius (2012 a 2014) reduint la sinistralitat de les seves In Itinere es troben les següents:

- Indústria d'aliments, begudes i tabac
- Fabricació d'automòbils i remolcs
- Indústria manufacturera
- Construcció de maquinària i equips mecànics
- Hostaleria
- Activitats associatives, recreatives i culturals
- Altres activitats empresarials
- Activitats de sanejament públic

Per contra, les activitats que han augmentat les seves xifres de sinistralitat In Itinere durant els mateixos exercicis són:

- Indústria del cuir i del calçat
- Fabricació de maquinària i material elèctric
- Fabricació de mobles, altres manufactures, reciclatge i activitats de sanejament públic
- Comerç a l'engròs. Intermediaris del comerç.
- Transport aeri i espacial
- Immobiliàries. Lloguer de béns mobles.
- Altres activitats empresarials

En aquests dos últims casos, destaca que es tracta de dues de les tres activitats amb una durada mitjana de les baixes més elevada de tots els CNAE (Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques).

 

Mesures per ajudar a la gestió empresarial

Tal com explica la cap de prevenció d'Egarsat, Raquel Sellarès, "quan es tracta de possibles accidents per desplaçaments durant jornada de treball (In Mision), l'empresari ha de dur a terme actuacions preventives orientades a reduir aquests accidents. Per contra, pel que fa als desplaçaments In Itinere, les empreses no tenen el mateix marge de maniobra, en no poder interferir en les decisions individuals dels seus treballadors, encara que és molt positiu fer accions divulgatives orientades a disminuir aquest tipus de sinistralitat".

Hi ha mesures per ajudar positivament a la gestió empresarial dels desplaçaments dels treballadors. Per exemple, fer protocols interns per als perfils que es desplacen, facilitar exercicis per recuperar-se de llargs trajectes en cotxe, informar sobre bons hàbits a l'hora de menjar diàriament fora de casa, fomentar una bona comunicació amb l'empleat que passa dies o nits fora de casa per motius laborals. Aquest tipus de pràctiques contribueix no només a disminuir la sinistralitat laboral en els desplaçaments, sinó també al well-being dels empleats, a tenir menys costos en absentisme i, en definitiva, a ser més competitius vetllant per un dels principals actius d'una empresa: els seus treballadors.


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació