Print

Egarsat Blog

La Seguridad Social regula el sistema de partes médicos que facilita al trabajador la comunicación de la enfermedad

El nuevo procedimiento ahorra trámites burocráticos y adapta la emisión de los partes a la duración estimada de cada proceso Se consigue mejorar la coordinación entre las entidades que intervienen en la gestión de una Incapacidad Temporal (Seguridad Social, Servicios Públicos de Salud y Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social)  La Seguridad Social refuerza la gestión de los procesos de incapacidad temporal –bajas laborales- en su primer año de duración. El nuevo procedimiento...


Lorem Ipsum

Ordre ESS/1187/2015 per la qual es desenvolupa el Reial Decret 625/2014

Les modificacions introduïdes pel Reial Decret 625/2014, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada, afecten principalment l'expedició dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta per tal d'estalviar tràmits burocràtics i adequar l'emissió dels comunicats a la durada estimada de cada procés.L'Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny (BOE de 20 de juny de 2015), desenvolupa els preceptes del...


Lorem Ipsum

Se publica la Orden de Cotización a la Seguridad Social para 2016 (Orden ESS/70/2016)

Con fecha 30 de enero ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado la Orden ESS/70/2016 de 29 de enero que desarrolla las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad Fondo de Garantía salarial y formación profesional de conformidad con el art. 115 del a Ley 48/2015 de Presupuestos generales del Estado para 2016. Las novedades que establece la citada orden respecto al año anterior vienen referidas básicamente a las bases y tipos de coti...


XVII Fòrum d'Actualitat Laboral

  A Egarsat treballem per mantenir els nostres mutualistes i col·laboradors permanentment actualitzats sobre totes aquelles qüestions que la normativa estableix en matèria laboral i de Seguretat Social, amb la finalitat de facilitar-te la pràctica professional.  Per aquest motiu, ens complau convidar-vos a una nova edició del Fòrum d’Actualitat Laboral, on s'analitzaran les novetats legislatives incorporades per la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2016, així com a...


Lorem Ipsum

Tramitació electrònica automatitzada per a la gestió de prestacions de la Seguretat Social

El darrer 7 de març de 2016, va entrar en vigor la resolució de l’INSS reguladora de la tramitació electrònica automatitzada per a la gestió de determinades prestacions de la Seguretat Social. D’acord amb aquesta normativa, l’INSS podrà tramitar, adoptar i notificar resolucions de forma automatitzada, sempre que no sigui necessària l’aportació física de documents per part de l’interessat, en els procediments de sol·licitud de les següents prestacions, la gestió de les quals correspon a l’INS...


Lorem Ipsum

Es publica l'Ordre de Cotització a la Seguretat Social per al 2017 (Ordre ESS/106/2017)

Amb data 11 de febrer de 2017 ha estat publicada, al Butlletí Oficial de l’Estat, l’Ordre ESS/106/2017 que desenvolupa les normes legals de cotització a la SS, desocupació, protecció per cessament d’activitat del Fons de Garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2017. L’Ordre desenvolupa el previst en l’art. 115 del a Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016, el contingut de la qual s’ha prorrogat per a l’any 2017 al no haver estat aprovats els Pressuposto...


Lorem Ipsum

Egarsat incentiva amb 560.000 euros la bona tasca en matèria de gestió de riscos laborals de les empreses mutualistes

  Les empreses reconegudes han rebut aquest 'bonus' per haver treballat activament per disminuir i prevenir la sinistralitat durant el període d'observació corresponent L’incentiu consisteix en un sistema de bonificacions en les cotitzacions per contingència professional  Egarsat ha compensat el 2016, per un import total de 561.190 euros, aquelles empreses mutualistes que han promogut de forma significativa la disminució i la prevenció de la sinistralitat laboral durant el seu...


Lorem Ipsum

Reial Decret 231/2017: Nova regulació del sistema de bonificació per empreses que treballin per la disminució i la prevenció de la sinistralitat laboral

 El passat 24 de març, va sortir publicat al BOE, el Reial Decret 231/2017, del 10 de març, pel qual es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.Aquesta nova normativa aborda una modificació del Reial Decret 404/2010, del 31 de març.Com fins a la data, aquelles empreses que es distingeixin per la seva contribució eficaç i contrastable a la reducció d...


Lorem Ipsum

Una nova Ordre introdueix canvis i en la regulació del Sistema RED

  Els autònoms disposen de sis mesos per incorporar-se al nou Sistema   S'incorporen noves comunicacions de dades a través d’aquest Sistema per a les empreses  El darrer 6 de març, va sortir publicada al BOE l'Ordre ESS / 214/2018, d'1 de març, per la qual es modifica l'Ordre ESS / 484/2013, de 26 de març, per la qual es regula el Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema RE...


Lorem Ipsum

XX Fòrum d'Actualitat Laboral

A Egarsat treballem per mantenir els nostres mutualistes i col·laboradors permanentement actualitzats sobre totes aquelles qüestions que la normativa estableix en matèria laboral i de Seguretat Social, amb la finalitat de facilitar la pràctica professional.  Per aquest motiu, ens complau convidar-te a una nova edició del Fòrum d'Actualitat Laboral, on analitzarem les darreres novetats legislatives produïdes durant el 2018 i les previstes per al 2019:    Fixació del sala...