Print

Propostes per a la gestió de l'absentisme laboral

Són moltes les àrees d’actuació sobre la gestió de l’absentisme. Mesures individuals que es puguin prendre no generen una relació causa-efecte directa, però està demostrat que amb l’aplicació de diverses accions sí que és possible la reducció de l’absentisme i el seu cost.

 

Podem afirmar que existeix una solució universal i aplicable a totes les empreses: la realització d’un pla de gestió de l’absentisme. Per descomptat, cadascun dels plans ha de ser personalitzat i adaptat a les particularitats de cada organització.

 

shutterstock_34467649

Sens dubte, en un pla de gestió de l’absentisme poden afegir-se tot tipus de solucions, sense oblidar aquelles encaminades a incrementar la motivació i implicació dels treballadors d’una empresa, ja que l'increment de la motivació deriva clarament en una reducció de l’absentisme.

 

 

 

 

 

Com començar a dissenyar un pla de gestió de l’absentisme?

 

Una manera fàcil de començar a dissenyar un pla de gestió de l’absentisme és agrupar les accions a emprendre en funció de la vida laboral d’un treballador, que podria resumir-se, per exemple, en:

 

  • Incorporació del treballador: accions i polítiques que poden realitzar-se en el moment de decidir la incorporació d’un treballador (selecció, contractació, reconeixements mèdics previs, etc.).

 

  • Pla d'acollida, on recollim totes aquelles informacions que s’han de transmetre al treballador en la seva incorporació a l’empresa i on es marquen el que podríem anomenar les regles de joc quant a gestió de l’absentisme (protocol d’actuació en cas d’absència, protocol en cas d’accident de treball, planificació de les absències, reincorporació del treballador després de l’absència, reincorporació després d’una baixa, promoció, formació i reconeixement, manual d’acollida, etc.).

 

  • Retribució i beneficis: relacions que poden existir entre la remuneració i els beneficis que pot percebre el treballador en funció de l’absentisme (retribució variable segons l’absentisme, complement d’incapacitat temporal per contingència comuna, assegurances mèdiques privades, conciliació de la vida familiar i professional).

 

  • Organització: solucions que l’empresa pot aplicar canviant o treballant determinats aspectes de l’organització productiva de l’empresa (compliment de la Llei de PRL, paper dels comandaments intermedis, reavaluació dels llocs de treball, rotació de personal/polivalència, formació i comunicació, formació dels comandaments intermedis, ergonomia i psicosocial).

 

  • Gestió de l’absentisme, amb tots aquells aspectes o polítiques que una empresa pot introduir pel que fa a la gestió del fenomen (pla de gestió de l’absentisme, negociació col·lectiva, campanyes de conscienciació i sensibilització, reconeixements mèdics periòdics, campanyes de salut, equip de primers auxilis, servei mèdic d’empresa, pla d’acció per departaments, optimització de processos mèdics, anticipació de patologies invalidants).

 

  • Control de l’absentisme, amb tota la informació i anàlisi que ens poden oferir diferents indicadors (gestió d’indicadors, càlcul de costos de l’absentisme, responsables de seguiment, investigació d’accidents/incidents, anàlisi de casos reincidents, contractació d’una empresa de seguiment de l’absentisme, seguiment amb la inspecció de la Seguretat Social).

 

  • Règim extintiu i disciplinari, encara que clarament aquestes són solucions no desitjades, de vegades, les més extremes, es poden considerar algunes de les eines que el propi Estatut dels treballadors o la negociació permeten (règim sancionador, extinció de contracte per causes objectives).